అమ్ర్

అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్

సోమ, 04/01/2019 - 18:29

ఈ రోజు సమాజంలో చెడు మరియు సిగ్గుమాలినతనం పెరిగిపోవటానికి కారణం ఆ సమాజపు వాళ్ళు" అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్" పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించటమే.  


 

అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్

ఈ రోజు సమాజంలో చెడు మరియు సిగ్గుమాలినతనం పెరిగిపోవటానికి కారణం ఆ సమాజపు వాళ్ళు" అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్" పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించటమే.  

 

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

మంగళ, 03/19/2019 - 11:40

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

Subscribe to RSS - అమ్ర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7