నమ్మకద్రోహం

నమ్మకద్రోహం పై హదీస్ వివరణ

బుధ, 03/20/2019 - 06:09

అన్యాయులైనా సరే మీకు నమ్మిన వారికి ద్రోహం తలపెట్టకూడదు అని వివరిస్తున్న హదీస్ సూచన.

నమ్మకద్రోహం పై హదీస్ వివరణ

అన్యాయులైనా సరే మీకు నమ్మిన వారికి ద్రోహం తలపెట్టకూడదు అని వివరిస్తున్న హదీస్ సూచన.

Subscribe to RSS - నమ్మకద్రోహం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20