ఉమ్మెదావూద్

దుఆయె ఉమ్మెదావూద్

బుధ, 03/20/2019 - 14:02

ఆమాలె ఉమ్మె దావుద్ మరియు వేరే సందర్భాలలో చదవవలసిన దుఆయె ఉమ్మెదావూద్ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

దుఆయె ఉమ్మెదావూద్

ఆమాలె ఉమ్మె దావుద్ మరియు వేరే సందర్భాలలో చదవవలసిన దుఆయె ఉమ్మెదావూద్ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

బుధ, 03/20/2019 - 13:53

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

Subscribe to RSS - ఉమ్మెదావూద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 1