మానవుడు

మానవుని జీవనాధారాన్ని నిలిపివేసే నాలుగు పనులు

మంగళ, 08/06/2019 - 18:33

కొన్ని మక్రూహ్ పనులు మానవుని జీవనాధారం నిలిచిపోవటానికి కారణమవుతాయి.

కొన్ని మక్రూహ్ పనులు మానవుని జీవనాధారం నిలిచిపోవటానికి కారణమవుతాయి.

మానవుని విలువేంటి?

గురు, 04/25/2019 - 18:50

తన సృష్టికర్తను అతని కృపను గ్రహించలేని మానవుడు ఈ భూమిపై కేవలం ఒక భారంగానే మిగిలి పోతాడు తప్ప అతని వలన  మానవజాతికి ఏ ఉపయోగం లేదు.    

మానవుని విలువేంటి?

తన సృష్టికర్తను అతని కృపను గ్రహించలేని మానవుడు ఈ భూమిపై కేవలం ఒక భారంగానే మిగిలి పోతాడు తప్ప అతని వలన  మానవజాతికి ఏ ఉపయోగం లేదు.    

ధర్మం అవసరం

బుధ, 03/20/2019 - 15:34

మనిషి ఈ సమస్త సృష్టికి మూలకారణమైన ఆ భగవంతునిని ఆయన కృపను గ్రహించక పోతే ఈ జీవితానికి సార్ధకత ఏమున్నది?  

ధర్మం అవసరం

మనిషి ఈ సమస్త సృష్టికి మూలకారణమైన ఆ భగవంతునిని ఆయన కృపను గ్రహించక పోతే ఈ జీవితానికి సార్ధకత ఏమున్నది?  

Subscribe to RSS - మానవుడు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8