మూసా

హదీసె మన్జిలత్

శని, 02/15/2020 - 13:06

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్ వివరణ...

హదీసె మన్జిలత్

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్ వివరణ...

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ యొక్క నాలుగు ఉపదేశాలు

బుధ, 04/24/2019 - 13:33

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ నాలుగు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలియపరిచాడు, వాటి వివరణ...

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ యొక్క నాలుగు ఉపదేశాలు

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ నాలుగు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలియపరిచాడు, వాటి వివరణ...

కారాగారంలో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స).

సోమ, 04/01/2019 - 16:34

ఖైదులో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స) ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని వారి దయాగుణాలను గమనించిన వారికి వారి పరిస్థితిపై దయ కలిగేది వీరిని ఎందుకు ఖైదు చేసామో?అని బాధపడి వారిని విడుదల చేసేవారు.

కారాగారంలో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స).

ఖైదులో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స) ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని వారి దయాగుణాలను గమనించిన వారికి వారి పరిస్థితిపై దయ కలిగేది వీరిని ఎందుకు ఖైదు చేసామో?అని బాధపడి వారిని విడుదల చేసేవారు.

ఇమాం కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణసూక్తులు

శని, 03/30/2019 - 19:20

ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణ సూక్తులలో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ఇమాం కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణసూక్తులు

ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణ సూక్తులలో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ప్రజలపై ఇమాం కాజిం(అ.స)ల వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం

శని, 03/30/2019 - 16:43

చేతిలో అధికారం ఉన్నా ప్రజానికాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవటం కష్టం కానీ ప్రజలపై తన ప్రభావాన్ని చూపించటానికి ఇమాం కాజిం(అ.స) ల వారు ఎంచుకున్న మార్గం దీనికి విభిన్నం. 

ప్రజలపై ఇమాం కాజిం(అ.స)ల వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం

చేతిలో అధికారం ఉన్నా ప్రజానికాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవటం కష్టం కానీ ప్రజలపై తన ప్రభావాన్ని చూపించటానికి ఇమాం కాజిం(అ.స) ల వారు ఎంచుకున్న మార్గం దీనికి విభిన్నం. 

అన్ని భాషలు తెలిసినవారు

శని, 03/30/2019 - 11:53

అన్ని భాషలు మాట్లాడగలడం ఇమామ్ యొక్క నిషానీ అని వివరించే ఒక రివాయత ఉల్లేఖనం.

అన్ని భాషలు తెలిసినవారు

అన్ని భాషలు మాట్లాడగలడం ఇమామ్ యొక్క నిషానీ అని వివరించే ఒక రివాయత ఉల్లేఖనం.

మేలయిన ఆగ్రహం

శని, 03/30/2019 - 11:16

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స] యొక్క ఆగ్రహం కూడా ఒకరి మేలు కొరకు మాత్రమే అన్న విషయాన్ని తెలియపరుస్తున్నా ఒక సంఘటన.

మేలయిన ఆగ్రహం

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స] యొక్క ఆగ్రహం కూడా ఒకరి మేలు కొరకు మాత్రమే అన్న విషయాన్ని తెలియపరుస్తున్నా ఒక సంఘటన.

కాపరి పులులు

శని, 03/30/2019 - 10:58

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స]ను కాపాడుతున్న రెండు పులులను చూసిన హారూన్ మనిషి యొక్క సంఘటన.

కాపరి పులులు

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స]ను కాపాడుతున్న రెండు పులులను చూసిన హారూన్ మనిషి యొక్క సంఘటన.

Subscribe to RSS - మూసా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14