ముసలి

వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు

సోమ, 04/01/2019 - 03:27

ఎందుకని వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] ఇచ్చిన వివరణ.

వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు

ఎందుకని వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] ఇచ్చిన వివరణ.

Subscribe to RSS - ముసలి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2