అపశకునం

అపశకునం

శుక్ర, 04/12/2019 - 05:13

ఖుస్రో పర్వేజ్ అన్న రాజు మరియు ఒక సాధారణ వ్యక్తి మధ్య అపశకునం పై జరిగిన సంభాషణ.

అపశకునం

ఖుస్రో పర్వేజ్ అన్న రాజు మరియు ఒక సాధారణ వ్యక్తి మధ్య అపశకునం పై జరిగిన సంభాషణ.

Subscribe to RSS - అపశకునం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9