జియారత్

సోమవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 04:25

సోమవారం చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్[అ.స] మరియు ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

సోమవారం జియారత్

సోమవారం చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్[అ.స] మరియు ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

ఆదివారం జియారత్

ఆది, 07/15/2018 - 20:03

ఆదివారం రోజున చదవవలసిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు సంబంధించిన ప్రత్యేక జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

ఆదివారం జియారత్

ఆదివారం రోజున చదవవలసిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు సంబంధించిన ప్రత్యేక జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

శనివారం జియారత్

ఆది, 07/15/2018 - 19:34

శనివారం రోజు దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క ప్రత్యేక జియారత్ చదవడం ముస్తహబ్ గా గ్రంథాలలో ఉంది.

శనివారం జియారత్

శనివారం రోజు దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క ప్రత్యేక జియారత్ చదవడం ముస్తహబ్ గా గ్రంథాలలో ఉంది.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క జియారత్ చదవవలసిన ప్రత్యేక రోజులు

ఆది, 07/15/2018 - 18:26

సంవత్సరంలో కొన్ని ప్రత్యేక రోజులలో హజ్రత్ ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క జియారత్ ను చదవమని కొన్ని హదీస్ మూల గ్రంథాలలో సిఫారసు చేయబడి ఉంది.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క జియారత్ చదవవలసిన ప్రత్యేక రోజులు

సంవత్సరంలో కొన్ని ప్రత్యేక రోజులలో హజ్రత్ ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క జియారత్ ను చదవమని కొన్ని హదీస్ మూల గ్రంథాలలో సిఫారసు చేయబడి ఉంది.

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ చదవవలసిన ప్రత్యేక రోజులు

ఆది, 07/15/2018 - 18:22

సంవత్సరంలో కొన్ని ప్రత్యేక రోజులలో హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ను చదవమని సిఫారసు చేయబడి ఉంది. అలా చేయడం ద్వార చాలా పుణ్యం లభిస్తుంది. వారి దర్శనానికి వెళ్ళేవారు ఆ ప్రత్యేక రోజులలో అక్కడ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఆ రోజులలో ఒకవేళ “నజఫ్” ఉండే భాగ్యం లేనప్పుడు దూరం నుండి కూడా వారి జియారత్ పత్రాన్ని చదవగలరు, ఇలా చేయడం కూడా పుణ్యానికి కారణం.

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ చదవవలసిన ప్రత్యేక రోజులు

సంవత్సరంలో కొన్ని ప్రత్యేక రోజులలో హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ను చదవమని సిఫారసు చేయబడి ఉంది. అలా చేయడం ద్వార చాలా పుణ్యం లభిస్తుంది. వారి దర్శనానికి వెళ్ళేవారు ఆ ప్రత్యేక రోజులలో అక్కడ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఆ రోజులలో ఒకవేళ “నజఫ్” ఉండే భాగ్యం లేనప్పుడు దూరం నుండి కూడా వారి జియారత్ పత్రాన్ని చదవగలరు, ఇలా చేయడం కూడా పుణ్యానికి కారణం.

ప్రతిరోజు చదవవలసిన జియారత్లు

ఆది, 07/15/2018 - 15:25

వారం పాటు ప్రతిరోజు చదవవలసిన జియారత్ల వివరణ, ఏ రోజు ఏ మాసూమ్ కు సంబంధించినది అని.

వారం పాటు చదవవలసిన జియారత్లు

వారం పాటు ప్రతిరోజు చదవవలసిన జియారత్ల వివరణ, ఏ రోజు ఏ మాసూమ్ కు సంబంధించినది అని.

పేజీలు

Subscribe to RSS - జియారత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14