బాధ్యత

అనాధుల పట్ల బాధ్యత

గురు, 05/14/2020 - 18:49

ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో అనాధుల పట్ల బాధ్యతను వివరిస్తున్న సంఘటన...

అనాధుల పట్ల బాధ్యత

ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో అనాధుల పట్ల బాధ్యతను వివరిస్తున్న సంఘటన...

ఇతరుల పట్ల మన బాధ్యతలు

గురు, 01/02/2020 - 15:07

ఇతరుల పట్ల మన బాధ్యతలను వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్....

ఇతరుల పట్ల మన బాధ్యతలు

ఇతరుల పట్ల మన బాధ్యతలను వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్....

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై బాధ్యతులు

గురు, 05/23/2019 - 07:58

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై ఏడు బాధ్యతులు ఉన్నాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై బాధ్యతులు

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై ఏడు బాధ్యతులు ఉన్నాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

శని, 04/27/2019 - 15:51

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

Subscribe to RSS - బాధ్యత
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17