షైతాను.

నరకాగ్నికి భయపడండి

శని, 07/20/2019 - 18:09

నరకాన్ని మరిచి సుఖశాంతులతో జీవిస్తున్న మానవునికి ఆ నరకం మరియు దాని లక్షణాలను ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

ఇమాం అలి,నరకం,షైతాను.

నరకాన్ని మరిచి సుఖశాంతులతో జీవిస్తున్న మానవునికి ఆ నరకం మరియు దాని లక్షణాలను ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

Subscribe to RSS - షైతాను.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11