దైవప్రవక్త

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

శని, 04/27/2019 - 15:51

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

హరూన్ రషీద్ మొసలి కన్నీరు 

సోమ, 04/01/2019 - 14:43

ఇమాం కాజిం(అ.స) వలన తన రాజ్యాధికారానికి ముప్పుందని గ్రహించిన హరూన్ రషీద్ ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారిని ఏదో వంకతో ఖైది చేసి హింసించటం మొదలుపెట్టాడు.

హరూన్ రషీద్ మొసలి కన్నీరు

ఇమాం కాజిం(అ.స) వలన తన రాజ్యాధికారానికి ముప్పుందని గ్రహించిన హరూన్ రషీద్ ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారిని ఏదో వంకతో ఖైది చేసి హింసించటం మొదలుపెట్టాడు.

వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు

సోమ, 04/01/2019 - 03:27

ఎందుకని వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] ఇచ్చిన వివరణ.

వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు

ఎందుకని వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] ఇచ్చిన వివరణ.

అనుమానం

సోమ, 04/01/2019 - 02:32

కొన్ని అనుమానాలు పాపాల క్రిందికి వస్తాయి అన్న గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఎవ్వరిని అనుమానించకూడదు, అనుమానం షైతాన్ యొక్క ఆయుధం.

అనుమానం

కొన్ని అనుమానాలు పాపాల క్రిందికి వస్తాయి అన్న గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఎవ్వరిని అనుమానించకూడదు, అనుమానం షైతాన్ యొక్క ఆయుధం.

దివ్యఖుర్ఆన్ దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఆది, 03/31/2019 - 18:04

ఖురాన్ పఠనం పై తాకీదు చేస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి కొన్ని హదీసులను ఇచట వివరించటం జరిగింది.

దివ్యఖుర్ఆన్ దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఖురాన్ పఠనం పై తాకీదు చేస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి కొన్ని హదీసులను ఇచట వివరించటం జరిగింది.

దైవప్రవక్త[స.అ] కొన్ని హదీసులు

శని, 03/30/2019 - 17:34

ముస్లిములకు దైవప్రవక్త[స.అ]లు తెలుసుకోవడం అవసరం అని భావించి కొన్ని హదీసుల తెలుగు ఉచ్చారణ మీ కోసం...

దైవప్రవక్త[స.అ] కొన్ని హదీసులు

ముస్లిములకు దైవప్రవక్త[స.అ]లు తెలుసుకోవడం అవసరం అని భావించి కొన్ని హదీసుల తెలుగు ఉచ్చారణ మీ కోసం...

బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు

శని, 03/30/2019 - 12:24

దైవప్రవక్త[స.అ]కు సంబంధించిన మరియు బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు.

బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు

దైవప్రవక్త[స.అ]కు సంబంధించిన మరియు బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు.

ఈదె మబ్అస్ యొక్క ఆమాల్

గురు, 03/28/2019 - 17:54

ఈదె మబ్అస్ రోజున తాకీదు చేయబడిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆమాల్(దినచర్యలను)ను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ఈదె “మబ్ అస్” యొక్క ఆమాల్چ

ఈదె మబ్అస్ రోజున తాకీదు చేయబడిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆమాల్(దినచర్యలను)ను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

పేదవాడు ఎవరు?

ఆది, 03/24/2019 - 08:52

ఎవరైతే ఆర్ధిక పరంగా బలహీనంగా ఉంటారో నిజంగా వారు పేదవారు కాదు,నిజంగా పేదవారెవరంటే ప్రళయ దినాన వారు విచ్చేసి నప్పుడు వారి చేతులు పుణ్యకారాల నుండి ఖాళీగా ఉంటాయి.

పేదవాడు ఎవరు?

ఎవరైతే ఆర్ధిక పరంగా బలహీనంగా ఉంటారో నిజంగా వారు పేదవారు కాదు,నిజంగా పేదవారెవరంటే ప్రళయ దినాన వారు విచ్చేసి నప్పుడు వారి చేతులు పుణ్యకారాల నుండి ఖాళీగా ఉంటాయి.

రోగీ మరియు అతడి ప్రార్థనలు

ఆది, 03/24/2019 - 07:49

నిరంతరం అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపే వారిపై అల్లాహ్ ఎలా దయ చూపుతాడో అని వివరించే రివాయత్ వివరణ.

రోగీ మరియు అతడి ప్రార్థనలు

నిరంతరం అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపే వారిపై అల్లాహ్ ఎలా దయ చూపుతాడో అని వివరించే రివాయత్ వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - దైవప్రవక్త
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2