దైవప్రవక్త

అంతిమ ప్రవక్త

గురు, 08/01/2019 - 04:42

అంతిమ ప్రవక్త ఎవరు మరియు వారి ప్రతిష్ఠతా స్థానం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అంతిమ ప్రవక్త

అంతిమ ప్రవక్త ఎవరు మరియు వారి ప్రతిష్ఠతా స్థానం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఆరవ పాఠం: నుబువ్వత్

శని, 07/13/2019 - 16:11

నుబువ్వత్ అనగా ప్రవక్తల దైవదౌత్వం, దీని పట్ల విశ్వాసం తప్పనిసరి, అనే అంశాల వివరణ...

ఆరవ పాఠం: నుబువ్వత్

నుబువ్వత్ అనగా ప్రవక్తల దైవదౌత్వం, దీని పట్ల విశ్వాసం తప్పనిసరి, అనే అంశాల వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవర్తనాబేధం

గురు, 06/20/2019 - 18:11

తండ్రి పట్ల ప్రేమగా మరియు గౌరవంగా ఉండేవారిని దైవప్రవక్త[స.అ] చాలా గౌరవించేవారు అని నిదర్శిస్తున్న సంఘటన

తండ్రి పట్ల ప్రేమగా మరియు గౌరవంగా ఉండేవారిని దైవప్రవక్త[స.అ] చాలా గౌరవించేవారు అని నిదర్శిస్తున్న సంఘటన

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

శని, 04/27/2019 - 15:51

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

హరూన్ రషీద్ మొసలి కన్నీరు 

సోమ, 04/01/2019 - 14:43

ఇమాం కాజిం(అ.స) వలన తన రాజ్యాధికారానికి ముప్పుందని గ్రహించిన హరూన్ రషీద్ ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారిని ఏదో వంకతో ఖైది చేసి హింసించటం మొదలుపెట్టాడు.

హరూన్ రషీద్ మొసలి కన్నీరు

ఇమాం కాజిం(అ.స) వలన తన రాజ్యాధికారానికి ముప్పుందని గ్రహించిన హరూన్ రషీద్ ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారిని ఏదో వంకతో ఖైది చేసి హింసించటం మొదలుపెట్టాడు.

వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు

సోమ, 04/01/2019 - 03:27

ఎందుకని వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] ఇచ్చిన వివరణ.

వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు

ఎందుకని వృద్ధ స్ర్తీలు స్వర్గానికి వెళ్ళరు అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] ఇచ్చిన వివరణ.

అనుమానం

సోమ, 04/01/2019 - 02:32

కొన్ని అనుమానాలు పాపాల క్రిందికి వస్తాయి అన్న గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఎవ్వరిని అనుమానించకూడదు, అనుమానం షైతాన్ యొక్క ఆయుధం.

అనుమానం

కొన్ని అనుమానాలు పాపాల క్రిందికి వస్తాయి అన్న గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఎవ్వరిని అనుమానించకూడదు, అనుమానం షైతాన్ యొక్క ఆయుధం.

దివ్యఖుర్ఆన్ దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఆది, 03/31/2019 - 18:04

ఖురాన్ పఠనం పై తాకీదు చేస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి కొన్ని హదీసులను ఇచట వివరించటం జరిగింది.

దివ్యఖుర్ఆన్ దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఖురాన్ పఠనం పై తాకీదు చేస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి కొన్ని హదీసులను ఇచట వివరించటం జరిగింది.

దైవప్రవక్త[స.అ] కొన్ని హదీసులు

శని, 03/30/2019 - 17:34

ముస్లిములకు దైవప్రవక్త[స.అ]లు తెలుసుకోవడం అవసరం అని భావించి కొన్ని హదీసుల తెలుగు ఉచ్చారణ మీ కోసం...

దైవప్రవక్త[స.అ] కొన్ని హదీసులు

ముస్లిములకు దైవప్రవక్త[స.అ]లు తెలుసుకోవడం అవసరం అని భావించి కొన్ని హదీసుల తెలుగు ఉచ్చారణ మీ కోసం...

బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు

శని, 03/30/2019 - 12:24

దైవప్రవక్త[స.అ]కు సంబంధించిన మరియు బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు.

బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు

దైవప్రవక్త[స.అ]కు సంబంధించిన మరియు బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - దైవప్రవక్త
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7