పుణ్యకార్యాలు

పాపాలు పుణ్యాలను హరిస్తాయి

మంగళ, 02/04/2020 - 17:34

పుణ్యకార్యాలు కాపాడుకోవాలను కుంటే కొన్ని కార్యాల నుండి దూరంగా ఉండాలి.

పాపాలు పుణ్యాలను హరిస్తాయి

పుణ్యకార్యాలు కాపాడుకోవాలను కుంటే కొన్ని కార్యాల నుండి దూరంగా ఉండాలి.

హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే ఫలితం దక్కుతుంది

మంగళ, 07/23/2019 - 18:02

పుణ్యకార్యాల్తో పాటు హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే స్వర్గము ప్రాప్తిస్తుంది.

హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే ఫలితం దక్కుతుంది

పుణ్యకార్యాల్తో పాటు హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే స్వర్గము ప్రాప్తిస్తుంది.

Subscribe to RSS - పుణ్యకార్యాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17