జుముఅహ్

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత ఇస్లాం దృష్టిలో

గురు, 03/14/2019 - 14:11

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న ఒక ఆయత్ మరియు కొన్ని హదీసుల వివరణ.

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యత ఇస్లాం దృష్టిలో

శుక్రవారం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న ఒక ఆయత్ మరియు కొన్ని హదీసుల వివరణ.

జుముఅహ్ ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

మంగళ, 07/31/2018 - 12:16

ఇస్లామీయ ధర్మం ప్రకారం శుక్రవారానికి చాలా ప్రముఖ్యత ఉంది. మరి దాని ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తూ మూలగ్రంథాలలో దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులు కూడా ఉన్నాయి.   

జుముఅహ్ ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఇస్లామీయ ధర్మం ప్రకారం శుక్రవారానికి చాలా ప్రముఖ్యత ఉంది. మరి దాని ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తూ మూలగ్రంథాలలో దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులు కూడా ఉన్నాయి.   

శుక్రవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 11:38

గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

శుక్రవారం జియారత్

గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

Subscribe to RSS - జుముఅహ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21