ఖమీస్

గురువారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 05:09

.గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

గురువారం జియారత్

.గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

Subscribe to RSS - ఖమీస్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 22